Dom za starije osobe ksaver

Rad sa strankama:

UTORKOM od 12:30 do 15:00h

ČETVRTKOM: od 8:30 do 11:00h

Kontakt telefon Doma za starije osobe Ksaver – Zagreb

Centrala 01/4674-133

Zahtjev za smještaj u dom za starije

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s domovima za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb napravio je unificirani obrazac zahtjeva za smještaj u dom za starije osobe i zahtjeva za pomoć i njegu.

Zahtjev za smještaj u dom za starije osobe kao i zahtjev za pomoć i njegu može se podnijeti isključivo službi socijalnog rada u domu za starije osobe u koji se osoba želi prijaviti za smještaj ili korištenje pomoći i njege.

Zahtjev je moguće predati i e-mail-om: ksaver@dom-ksaver.hr