Dom za starije osobe ksaver

Smještaj

Dom pruža usluge dugotrajnog smještaja za 270 korisnika.
Usluge se pružaju na stambenom dijelu i na odjelu pojačane njege (stacionaru), ovisno o potrebama korisnika i stupnju njihove samostalnosti u ostvarivanju istih.

Smještajem u Domu osiguravaju se slijedeće usluge:

 • stanovanje
 • prehrana
 • njega i briga o zdravstvenom stanju
 • usluge socijalnog rada
 • psihosocijalna rehabilitacija
 • savjetovanje i pomaganje
 • radna terapija i
 • organiziranje slobodnog
 • vremena
 • fizikalna terapija
 • pomoć pri održavanju
 • osobne higijene
 • održavanje higijene prostora
 • pranje i glačanje rublja
 • pružanje usluge pomoći u kući u okviru dostave obroka

Smještaj u Domu ostvaruje se temeljem ugovora o smještaju zaključenog između starije osobe (budućeg korisnika) i Doma. Također, smještaj je moguće realizirati temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.
O prijemu i smještaju u Dom odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika.

Zamolba za smještaj u dom predaje se socijalnim radnicima.

SMJEŠTAJ: STAMBENI DIO

 1. JEDNOKREVETNA SOBA
 2. VEĆI JEDNOKREVETNI APARTMAN
 3. JEDNOKREVETNI APARTMAN
 4. DVOKREVETNI APARTMAN PO OSOBI
 5. DVOSOBNI APARTMAN PO OSOBI
 6. SAMAČKI APARTMAN

SMJEŠTAJ: ODJEL POJAČANE NJEGE

 1. JEDNOKREVETNA SOBA
 2. DVOKREVETNA SOBA PO OSOBI
 3. TROKREVETNA SOBA PO OSOBI