Novosti

Natječaj na određeno vrijeme 17.05.2024. g.

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER Nemetova 2, 10 000 Zagreb U Zagrebu, 17.05.2024. NATJEČAJ   MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 5  izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Uvjeti: Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničar Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara) Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca) Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23) Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: Životopis Presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu Presliku važećeg odobrenje za samostalan rad (licencu) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od mjesec dana) Presliku osobne iskaznice ili domovnice Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.   NJEGOVATELJ/ICA  – 6 izvršitelja/ice  na određeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec Uvjeti: Završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegovateljicu Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23)   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: Životopis Presliku uvjerenje o tečaju za njegovateljicu Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) Presliku domovnice ili osobne iskaznice Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.     POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec Uvjeti: Završeno osnovnoškolsko obrazovanje Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23) Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: Životopis Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) Presliku domovnice ili osobne iskaznice Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.   ČISTAČ/ICA – 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23) Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: životopis uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starije od jednog mjeseca) presliku domovnice ili osobne iskaznice Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.   Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 17.05.2024. godine do 31.05.2024. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj; radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje“. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza %20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju -%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza %20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. RAVNATELJICA: Snježana Bubenik, mag. soc. rada Natjecaj odredjeno vrijeme 17052024 (pdf)  

Svjetski dan medicinskih sestara

Povodom Svjetskog dana medicinskih sestara, u Domu Ksaver, učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska, održali su predavanje i mjerenje krvnog tlaka.

Koncert povodom Majčinog dana

Koncert povodom Majčinog dana

Povodom Majčinog dana u Domu Ksaver održan je koncert Pjevačkog zbora „Ksaver” uz klavirsku pratnju maestra Vitomira Ivanjeka.

Zadnje objave
Kategorije
Arhiva