Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na  radno mjesto:

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 Uvjeti: 

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5.     da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika) i dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

 

 1. NJEGOVATELJ/ICA

– 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

 Uvjeti: 

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (uvjerenje – tečaj za njegovateljicu)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

 

 1. ČISTAČ/ICA

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

UVJETI:

 1. Završena osnovna škola
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 10.06.2022. godine do 10.07.2022. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od trideset (30 dana) od dana objave natječaja na  portalu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Doma za starije osobe Ksaver, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, 10000 Zagreb, Nemetova 2.  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Za natječaj- zatim navesti mjesto na koje se prijavljuje) ili elektronskim putem na mail adresu sanja.mrvelj@www.dom-ksaver.hr.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natjecaj med_sestra-njegovatelj-ica-cistac-ica (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA