Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na  radno mjesto:

 

 1. 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

Uvjeti: 

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.)

     4 .  presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)

 1. presliku svjedodžbe osnovne škole (za radno mjesto pod brojem 2.)
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 4. potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, za radna mjesta pod brojem 1. i  2.)

 

 

 1. KUĆNI MAJSTOR/ICA I REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme na probni rok od dva mjeseca

 

 1. Završeno četverogodišnje obrazovanje
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. vozački ispit B- kategorije
 4. položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 5. položen program za obavljanje poslova stručnog djelatnika za protueksplozijsku

zaštitu u prostorima kotlovnice

 1. da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
 4. Dokaz o položenom programu za obavljane poslova stručnog djelatnika za

protueksplozijsku zaštitu u prostorima kotlovnice (EX izvedba)

 1. Preslika vozačke dozvole
 2. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od šest mjeseci)

 

 1. ČISTAČ/ICA

– 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, probni rok 1 mjesec

 

UVJETI:

 1. Završena osnovna škola
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 03.01.2023. godine do 13.01.2023. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od 14 dana od dana objave natječaja na  portalu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Doma za starije osobe Ksaver, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, 10000 Zagreb, Nemetova 2.  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Za natječaj- zatim navesti mjesto na koje se prijavljuje) ili elektronskim putem na mail adresu anamarija.ascic@dom-ksaver.hr.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA

Snježana Bubenik, mag. soc. rada 

Natjecaji za zaposljavanje 02012023 (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA