Dom za starije osobe ksaver

 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 28.03.2022.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NATJEČAJ

za radno mjesto:

 • KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

za radno mjesto:

 • KUĆNI MAJSTOR/ICA 1 izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. vozački ispit B- kategorije
 4. položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 5. položen program za obavljanje poslova stručnog djelatnika za protueksplozijsku zaštitu u prostorima kotlovnice
 6. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
 4. Dokaz o položenom programu za obavljane poslova stručnog djelatnika za protueksplozijsku zaštitu u prostorima kotlovnice (EX izvedba)
 5. Preslika vozačke dozvole
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 8. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

za radno mjesto:

 • NJEGOVATELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1. Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o položenom tečaju za njegovateljicu (preslika uvjerenja)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava
%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima
%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od petnaest (15 dana) od dana objave natječaja na  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Doma za starije osobe Ksaver, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, 10000 Zagreb, Nemetova 2.  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Za natječaj- kuhar/ica, kućni majstor/ica ili njegovatelj/ica).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnateljica:
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaji za radna mjesta u Domu (pdf)

Zadnje objave

Svjetski dan zdravlja

Dana 08. travnja obilježili smo Svjetski dan zdravlja. Tom prigodom predavanje „Zdravo starenje” održala je dr.med. Dubravka Trinki.

Više »
ARHIVA