Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

Natječaj za prijam u stalni radni odnos, probni rok mjesec dana

 

PORTIR/KA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

  1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
  2. 1 godina radnog iskustva
  3. poznavanje rada na računalu
  4. položen vozački ispit B kategorije
  5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  4. Vozačku dozvolu (preslika)
  5. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od šest mjeseci)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od 10 dana od dana objave natječaja na  portalu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Doma za starije osobe Ksaver, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, 10000 Zagreb, Nemetova 2.  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Za natječaj- zatim navesti mjesto na koje se prijavljuje) ili elektronskim putem na mail adresu anamarija.ascic@dom-ksaver.hr.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Natjecaj-portir-13_01_2023 (pdf)                 

Zadnje objave

ARHIVA