Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

 

U Zagrebu, 07.04.2023.

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na  radno mjesto:

 

 1. SOCIJALNI RADNIK/ICA / STRUČNI SURADNIK – TERAPEUT

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 3 do 6 mjeseci

Uvjeti:

 1. Završen preddiplomski ili diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, završen stručni studij radne terapije
 2. Položen stručni ispit
 3. Odobrenje za samostalan rad (licenca)
 4. Najmanje dvije godine radnog iskustva
 5. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom preddiplomskom ili diplomskom stručnom studiju društvenog humanističkog usmjerenja, stručnog studija radne terapije
 3. preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. preslika važećeg odobrenja za samostalan rad (licencu)
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 6. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 7. presliku domovnice ili osobne iskaznice

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 2  izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničar
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu)
 5. presliku svjedodžbe osnovne škole
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. KUĆNI MAJSTOR/ICA

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, na probni rok od dva mjeseca

Uvjeti:

 1. Završeno četverogodišnje obrazovanje
 2. vozački ispit B kategorije
 3. položen stručni ispit za rukovoditelja centralnog grijanja
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
 4. Preslika vozačke dozvole
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 6. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od šest mjeseci)
 7. preslika domovnice ili osobne iskzanice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. NJEGOVATELJ/ICA

 – 2 izvršitelja/ice  na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. presliku uvjerenje o tečaju za njegovateljicu
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. presliku domovnice ili osobne iskaznice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. PRALJA

– 1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

 Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. presliku domovnice ili osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. ČISTAČ/ICA

– 1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

 Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. presliku domovnice ili osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 07.04.2023. godine do 24.04.2023. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj; radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje“

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%
20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

RAVNATELJICA

Snježana Bubenik, mag. soc. rada

 

Zadnje objave

ARHIVA