Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

1.FIZIOTERAPEUT/KINJA

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 2 mjeseca
 • Posebni uvjeti: poznavanje rada na elektroničkom računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. molba
 2. životopis
 3. domovnicu i rodni list (kopije)
 4. svjedodžbu o završenom školovanju (kopija)
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kopija)
 6. licenca za samostalan rad (kopija)
 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 8. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

2. NJEGOVATELJICA

– 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

 • Završena osnovna škola i tečaj za njegovateljicu
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (uvjerenje – tečaj za njegovateljicu)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
 5. Preslika osobne iskaznice ili domovnice

 

3. ČISTAČ/ICA

– 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. domovnicu i rodni list
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

4. KUĆNI MAJSTOR/ICA I REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme na probni rok od dva mjeseca

Uvjeti 

 • Završeno četverogodišnje obrazovanje
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. vozački ispit B- kategorije
 4. položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 5. položen program za obavljanje poslova stručnog djelatnika za protueksplozijsku zaštitu u prostorima kotlovnice
 6. da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od 14 dana od dana objave natječaja na portalu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Doma za starije osobe Ksaver, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, 10000 Zagreb, Nemetova 2. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Za natječaj- zatim navesti mjesto na koje se prijavljuje) ili elektronskim putem na mail adresu anamarija.ascic@www.dom-ksaver.hr.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaji Ksaver 27_10_2022 (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA