Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

Natječaj za radno mjesto:

 • VIŠI ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA – neodređeno puno radno vrijeme
  1 izvršitelj/ica (probni rok 3 mjeseca)

Stručni uvjeti:

 • Preddiplomski ili diplomski stručni studij upravnog prava ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja
 •  poznavanje rada na računalu
 • položen specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
 • 2 godine radnog iskustva

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

 • molbu
 • životopis (CV)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (Preslika domovnice ili rodnog lista)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (dokaz o radnom stažu)
 • potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci
 • certifikat javne nabave (preslika).

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja Na Zavodu za zapošljavanje i web stranici dostaviti na adresu Doma za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, Zagreb, uz naznaku „Natječaj za posao višeg administrativnog referent/ice ili na e-mail adresu: anamarija.ascic@dom-ksaver.hr

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, na web stranici ustanove.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Natjecaj-visi_admin_referent 2023 (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA