Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
ZAGREB, NEMETOVA 2
Zagreb, 26.05.2020.

Na temelju članka 36. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver Snježana Bubenik r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

 1. Stručni uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja i osposobljenost za poslove iz Zaštite na radu i zaštite od požara
 2. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. rodni list
 3. presliku diplome odgovarajućeg usmjerenja
 4. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu zaštite na radu (II stupanj)
 5. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu zaštite od požara
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 8. tri (3) godine iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova
 9. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“ Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14,39/18) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20
dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Zadnje objave

ARHIVA