Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 29.10.2018.
Urbroj: 394/18

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NATJEČAJ

za radno mjesto:

NJEGOVATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

  1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
  2. završen tečaj za njegovateljicu
  3. 1 godina radnog iskustva
  4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Uvjerenje o završenom tečaju za njegovateljicu (preslika)
  4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  5. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – NJEGOVATELJ/ICA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https:elji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje////branit
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj – njegovateljica (pdf)

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Zadnje objave

Pravilnici

Pravilnici – Dom za starije osobe Ksaver Pravilnik o koristenju sluzbenih telefona (pdf) Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (pdf) Pravilnik o nacinu

Više »
ARHIVA