Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 9.4.2024.

 

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na  radno mjesto:

  1. Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara

– 1  izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

Uvjeti:

  1. Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
  2. Položen stručni ispit iz zaštite na radu i zaštite od požara

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
  3. presliku dokaza o položenim stručnim ispitima
  4. presliku osobne iskaznice
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
  6. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana)

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 9.04.2024. godine do 23.4.2024. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj; za radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje“

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20
prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%
20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj odredjeno vrijeme 8_4_2024 (pdf)

 

Zadnje objave

ARHIVA