Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 17.05.2024.

NATJEČAJ

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 5  izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničar
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. Presliku važećeg odobrenje za samostalan rad (licencu)
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 6. Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od mjesec dana)
 7. Presliku osobne iskaznice ili domovnice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. NJEGOVATELJ/ICA

 – 6 izvršitelja/ice  na određeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

Uvjeti:

 1. Završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegovateljicu
 2. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Presliku uvjerenje o tečaju za njegovateljicu
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. Presliku domovnice ili osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

 1. POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI

– 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

Uvjeti:

 1. Završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. Presliku domovnice ili osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. ČISTAČ/ICA

– 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 71/23)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starije od jednog mjeseca)
 4. presliku domovnice ili osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 17.05.2024. godine do 31.05.2024. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj; radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje“.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju
-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

RAVNATELJICA:
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj odredjeno vrijeme 17052024 (pdf)

 

Zadnje objave

Druženje uz knjigu

Jednom mjesečno u Domu Ksaver održava se susret pod nazivom „Druženje uz knjigu”, kojeg održava knjižničarka Martina Domačinović.

Više »
ARHIVA