Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 29.05.2023.

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na  radno mjesto:

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 4  izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničar
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu)
 5. presliku svjedodžbe osnovne škole
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

    

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. PORTIR/KA

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme,  uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

UVJETI:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. položen vozački ispit B kategorije
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (119/23)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Vozačku dozvolu (preslika)
 5. potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od šest mjeseci)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

 

 

 1. NJEGOVATELJ/ICA

 – 6 izvršitelja/ice  na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

 

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegovateljicu
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. presliku uvjerenje o tečaju za njegovateljicu
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. presliku domovnice ili osobne iskaznice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. PRALJA

– 1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

 

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. presliku domovnice ili osobne iskaznice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

 1. ČISTAČ/ICA

– 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 1 mjesec

 

Uvjeti:

 1. završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Da ne postoji zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 119/22)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. životopis
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 4. presliku domovnice ili osobne iskaznice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 31.05.2023. godine do 16.06.2023. godine, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj; radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje“

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju
-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Domu za starije osobe Ksaver za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

RAVNATELJICA

Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj neodredjeno vrijeme 29_05_2023 (pdf)

 

Zadnje objave

Pravilnici

Pravilnici – Dom za starije osobe Ksaver Pravilnik o koristenju sluzbenih telefona (pdf) Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (pdf) Pravilnik o nacinu

Više »
ARHIVA