Dom za starije osobe ksaver

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

– 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

2. POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI

– 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

1. Završena osnovna škola
2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis
2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1. )
4 . presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)
5. presliku svjedodžbe osnovne škole (za radno mjesto pod brojem 2.)
6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
8. potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, za radna mjesta pod brojem 1. i 2.)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“ – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.
Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj medicinska sestra i pomocni radnik u kuhinji (pdf)

Zadnje objave

Svjetski dan zdravlja

Dana 08. travnja obilježili smo Svjetski dan zdravlja. Tom prigodom predavanje „Zdravo starenje” održala je dr.med. Dubravka Trinki.

Više »
ARHIVA