Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

U Zagrebu, 22.10.2019.
Ur.broj: 1924/19

NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno stručni studij sestrinstva
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o stručnom studiju sestrinstva
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu)
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 6. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 7. potvrdu o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – glavna medicinska sestra“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskorirtiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj glavna med_sestra i med_sestra (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA