Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Na temelju čl. 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 ,130/17, 98/19 i 64/20) i od čl 34. do čl. 44. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Upravno vijeće Doma raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Ksaver Zagreb

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  1. Državljanstvo Republike Hrvatske
  2. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
  3. Najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju i
  4. U odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
  5. Protiv koje se ne vodi kazneni postupak (što dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ne starijim od 15 dana od dana podnošenja prijave)

Iznimno, ako se na Javni natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz točke 2. ovog natječaja, za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomskih studij iz točke 2. ovog natječaja i ispunjava uvjete iz točke 3. i 4. natječaja.

Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.

Kandidati za ravnatelja/ravnateljicu podnose pisanu prijavu na natječaj. Prijavi treba priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 1., 2. i 3. natječaja i životopis.

Dokaze da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili za prekršaje iz točke 4. ovog natječaja, te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz točke 4. natječaja Dom će pribaviti po službenoj dužnosti. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
)

Pisane prijave s prilozima treba podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Dom za starije osobe Ksaver Zagreb, 10000 Zagreb, Nemetova 2. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom „Ne otvarati, natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Vesna Mastela Bužan dipl. soc. radnica

Javni natjecaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice Doma Ksaver (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA